O przedszkolu

„Dzieci to nasza przyszłość, dlatego warto pracować nad ich dobrym wychowaniem, wykształceniem i dać im to co możemy najlepszego”

KONCEPCJA PRACY

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

*Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

*Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

*Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

*Statut Przedszkola Niepublicznego DONALD w Nakle nad Notecią

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

O NASZEJ PLACÓWCE

Jest to najstarsza Placówka z tradycjami zlokalizowana w centrum miasta w pięknej, zabytkowej willi z ciekawą historią. Organem prowadzącym i zarazem Dyrektorem przedszkola od 1993 roku jest mgr Grażyna Lewandowska. Atutem placówki jest okazały ogród, bogato wyposażony w atestowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Ozdobą ogrodu jest pomnik przyrody w postaci ogromnego, starego platana.  Drzewo to stało się inspiracją do stworzenia przedszkolnego hymnu.

W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe: 3, 4, 5, 6 latki. Placówka zatrudnia 8 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Posiadamy 4 bezpieczne, przyjazne dzieciom wyposażone w atestowane, nowoczesne

meble sale dydaktyczne. Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy

różnorodnych, ciekawych pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i

innych. W salach organizowane są okazjonalne i stałe kąciki tematyczne, takie jak

 1. kącik do obserwacji przyrodniczych, czytelniczy, muzyczny, plastyczny,

matematyczny itp. Dwie małe sale umożliwiają organizację zajęć gimnastyki

korekcyjno – kompensacyjnej oraz logopedycznych. Posiadamy także zaplecze

kuchenne, oraz jadalnię przystosowaną do spożywania smacznych i zdrowych

posiłków przygotowywanych w kuchni przedszkolnej.

 

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kierunkowe kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: w zakresie terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej. Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci w życzliwej atmosferze.

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele są wsparciem dla każdego dziecka oraz zapewniają podmiotowe traktowanie, co przekłada się na jego wielostronny rozwój.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Nauczycielki ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane..

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne więc naszym zadaniem jest podejmowanie takich działań by czuło się akceptowane,  miało poczucie bezpieczeństwa oraz czuło się współgospodarzem społeczności przedszkolnej i lokalnej. Pomożemy mu rozpoznawać własne pragnienia, potrzeby oraz poszerzać wiedzę i rozwijać tkwiące w nim talenty.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń, ale i możliwości jak ich unikać oraz gdzie szukać pomocy

 

Dziecko w naszym przedszkolu ma prawo do:

 • życia i rozwoju,
 • poczucia bezpieczeństwa
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,

 

Model absolwenta naszej placówki:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia i małego obywatela. Wykazuje ono :

 • motywację i gotowość do uczenia się ,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Absolwent naszego przedszkola rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska jako dobra służącego przyszłym pokoleniom

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie – KODEKSY GRUPOWE
 • Nagradzanie pochwałą i uznaniem
 • Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
 • Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w

kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy

 • Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
 • Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
 • Drobne nagrody rzeczowe – ordery uznania, odznaki uśmiechu, naklejki
 • Dyżury
 1. Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:
 • Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej
 • Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • Wspieranie rozwoju dzieci- ewaluacja działań ujętych w programach PDW, IPET
 1. Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci
 • Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami
 • Organizowanie zebrań, warsztatów
 • Organizowanie zajęć otwartych
 • Prezentacja prac plastycznych oraz umiejętności artystycznych

4.Formy pracy

 • Praca indywidualna
 • Praca w małych zespołach
 • Praca z całą grupą
 • „Zajęcia adaptacyjne” ( zabawy i zajęcia z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola,

warsztaty integracyjne i zajęci otwarte dla rodziców)

 1. Procesy zachodzące w przedszkolu:

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu realizowane są następujące programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola:    

 • Program wychowania przedszkolnego, wydawnictwo: PWN – Elżbieta Kordos
 • Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe – program wychowania przedszkolnego – Ewa Wilczyńska

oraz programy własne i zajęć dodatkowych:

 1.   „Zgoda – ja wygrywam, ty wygrywasz”
 2.  „O zdrowie dbamy i sporty uprawiamy”
 3.  „Pięknie czytamy, bo litery znamy – nauka czytania i pisania bez stresowania”
 4. Program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippego”
 5. Wesołe zabawy z muzyką i tańcem” – program rytmiki
 6. „Przedszkolak- mały ekolog”
 7. Program nauki języka angielskiego
 8. Religia
 9. „Program profilaktyki logopedycznej” – Mówię ładnie i wyraźnie
 10. Program profilaktyki zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 11. Zajęcia sportowe doskonalące sprawność ruchową

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Rodzice są partnerami, w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym, organizacyjnym i emocjonalnym
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości.
 • Przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielkami oparte na współpracy i wzajemnym zaufaniu. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka, zmniejszaniu deficytów rozwojowych.
 • Rodzice otrzymują informację na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

 

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

 • Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,
 • Zajęcia otwarte,
 • Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów ( np. psycholog, pedagog, logopeda, pielęgniarka, dietetyczka, stomatolog itp. ),
 • Zdobywanie od rodziców informacji o pracy przedszkola poprzez ankietowanie
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Wigilia, bal karnawałowy, Dzień Rodziny kiermasze z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.
 • Konkursy, przeglądy, quizy, wycieczki,

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Celem współpracy z instytucjami jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • Kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.
 • Zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego

Współpracujemy z :

 • Urzędem Miasta i Gminy
 • Policją i Strażą Pożarną
 • Muzeum Ziemi Krajeńskiej
 • Nakielskim Ośrodkiem Kultury
 • Szkołą Podstawową Nr 2 w Nakle nad Notecią oraz lokalnymi przedszkolami
 • Domem Pomocy Społecznej
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Biblioteką Dziecięca
 • Ośrodkiem Zdrowia

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,
 • Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,
 • Prowadzenie kroniki przedszkola
 • Organizacja uroczystości między przedszkolnych,
 • Prowadzenie strony internetowej placówki,
 • Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 

NASZE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE

 

 • Coroczne spotkania absolwentów przedszkola wraz zrodzicami połączone z piknikiem
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci
 • Coroczny Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez przedszkole w NOK
 • Majowe quizy wiedzy zgodne z tematyką zawartą w priorytetach MEN
 • Pół godzinki dla rodzinki- głośne czytanie bajek przez rodziców
 • Pikniki przyrodniczo – ekologiczne w Polichnie
 • Pikniki przyrodniczo – ekologiczne na zaproszenie rodziców w ramach współpracy
 • Ciągły udział w różnorodnych akcjach charytatywnych o charakterze prospołecznym i proekologicznym
 • Urodzinki dzieci
 • Śniadania w formie „szwedzkiego stołu”

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2019-2022

 

Misja : „Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym 

              żyją, przyjmowali zań odpowiedzialność i  w przyszłości aktywnie 

              działali na rzecz ochrony środowiska”.

 

Piękno otaczającego świata przyrody stanowi źródło inspiracji nie tylko dla ludzi dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci, które w przyrodzie upatrują tajemnicę, źródło osobistych przeżyć i aktywnego rozwoju. Dlatego też, w trosce o naturalny rozwój dziecka  i jego zainteresowań  powstał autorski  program ekologiczny  opracowany przez jedną z nauczycielek pt. „Przedszkolak- mały ekolog”, który uwrażliwi dziecko na potrzebę obcowania z naturą i będzie stanowić fundament świadomości ekologicznej. Program ten powstał z nadzieją, że nie tylko ukierunkuje on działania ekologiczne w naszym przedszkolu, ale również rozbudzi ciekawość przyrodniczą i chęć poznania najbliższego środowiska u najmłodszych.

Pracując z dziećmi w przedszkolu rada pedagogiczna zaobserwowała ich duże zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz ochrony przyrody. Dowód ich czynnej postawy proekologicznej stanowi certyfikat potwierdzający udział przedszkolaków w ogólnopolskim programie ekologicznym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Ponadto, dzieci angażują się w coroczne obchody Dnia Ziemi, Dzień Sprzątania Świata jak i wspierają działalność ekologiczną przedszkola m. in. poprzez ideę segregowania odpadów, baterii, dokarmiania ptaków itp. Jednak pomimo tak licznie podejmowanych działań na rzecz ochrony przyrody, obserwuje się u dzieci dość niski poziom opanowania nawyków ekologicznych, które stanowią warunek racjonalnego postępowania w duchu szacunku do przyrody i jej ochrony w życiu dorosłym. Stąd też wynika potrzeba cyklicznego utrwalania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i pielęgnowania systemu wartości dziecka, w którym troska o środowisko naturalne jest czymś naturalnym i oczywistym. Program był punktem wyjścia do opracowania koncepcji i misji na kolejne lata a przy okazji stał się podręcznikiem- zbiorem gotowych propozycji i pomysłów do jej realizacji.

Główne priorytety przedszkola na lata 2019 – 2022

 

 1. Realizacja przyjętej przez Przedszkole Niepubliczne DONALD w Nakle nad Notecią polityki proekologicznej.
 2. Ujawnianie   tkwiących  w  dzieciach   zdolności   twórczych   i  umożliwianie ich  wszechstronnego rozwoju.

Podstawowym priorytetem jest realizacja przyjętej polityki środowiskowej przedszkolaka. Od kilku lat ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne związane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno-wychowawczych, w które zaangażowani są nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.

Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i  umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz postaw ekologicznych.

Drugim priorytetem dotyczącym zasad pracy z dziećmi obowiązującym w naszym przedszkolu jest stosowanie indywidualizacji działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania.

Stwarzanie warunków do odkrywania zdolności, predyspozycji oraz talentów tkwiących w dzieciach,co pozwala nam na bardziej wszechstronne kształtowanie osobowości młodego człowieka, gdyż proces uświadomienia sobie odrębności twórczej własnej osoby przebiega u dzieci w różnym tempie i czasie.

 

WIZJA

Dziecko:

 • dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa
 • rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane gatunki zwierząt i roślin
 • zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony przyrody i ekologii
 • rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji
 • nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
 • zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony
 • zauważa zależność pomiędzy działalnością człowieka a stanem środowiska przyrodniczego.
 • zna zasady segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,

 

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

Realizacja założeń koncepcji opierać się będzie na zastosowaniu technik i metod aktywnego poznawania środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu metod podających. Bowiem metody aktywizujące zachęcają dzieci do samodzielności w rozwiązywaniu problemów, uczą systematyczności i współpracy w grupie, wzmacniają wiarę we własne siły, rozwijają wyobraźnię, myślenie i spostrzeganie u dzieci. Aktywny kontakt z przyrodą pozwala wykształcić u dziecka właściwy stosunek do wszystkiego, co żywe, stopniowo doprowadzając do zrozumienia przez nie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie

Podczas zajęć wykorzystywane będą różnorodne metody, które pozwalają wszystkim przyswajać wiedzę, umiejętności, rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję, tj.:

 • metoda oglądowa: obserwacja (spontaniczna i kierowana), pokaz, prezentacje multimedialne, wystawy, film, ekspozycja
 • metoda słowna: pogadanka, dyskusja, opis ( z wykorzystaniem obrazów naturalnych, modeli), opowiadanie, wywiad, praca z literaturą turystyczno-krajoznawczą i czasopismami, gry dydaktyczne, spotkania
 • metoda praktyczna (badawcza ): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty, hodowla, praca dla środowiska.

W koncepcji uwzględniano także metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, takie jak: metoda problemowa, sytuacyjna, burza mózgów, gry dydaktyczne. Istotne znaczenie ma również  zastosowanie metod: asymilacji wiedzy, samodzielnego do niej dochodzenia, metod waloryzacyjne (impresyjne i ekspresyjne) oraz praktycznych.

 

FORMY PRACY:       

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa. Z nią związany jest proces nauczania, w związku z czym na niej też oparte będą wszystkie działania związane z realizacją programu.

Proponowane formy pracy

 • Zajęcia zorganizowane i dowolne z całą grupą i w zespołach
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia z udziałem rodziców i dzieci
 • Spacery, wycieczki do różnych ekosystemów, instytucji pracy
 • Prace hodowlane w kąciku przyrody: uprawa roślin, zbieranie nasion na karmę dla ptaków, wykonanie pomocy dydaktycznych (modeli, rysunków, gier).
 • Konkursy dotyczące zagadnień ekologii i zasad ochrony przyrody
 • Oglądanie czasopism , książek przyrodniczych i programów TV.
 • Udział w akcjach ochrony środowiska naturalnego( np. obchody Dnia Ziemi, zbieranie baterii, plastikowych nakrętek, sadzenie drzew itp.).
 • Wystawki tematyczne związane z ochroną przyrody (prace plastyczne, plakaty, książki, kolekcje przyrodnicze)
 • Propagowanie idei ochrony przyrody :
 • Prowadzenie kącika ekologicznego dla rodziców wyposażonego w ulotki, artykuły,
 • Układanie haseł proekologicznych i propagowanie ich wśród rodziców i przedszkolaków,
 • Organizowanie uroczystości ekologicznych
 • Prezentacja inscenizacji o ekologii
 • Udział w konkursach i uroczystościach o tej tematyce

 

Nasz absolwent ma być:

-samodzielny

-ciekawy świata

-odpowiedzialny

-wrażliwy na drugiego człowieka

-prawdziwym kolegą

– świadomy zagrożeń ekologicznych

– propagujący działania proekologiczne oraz prozdrowotne

ma umieć:

– nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

– myśleć, słuchać i rozumieć

– dbać o siebie i swoich bliskich

– dbać o najbliższe i dalsze środowisko

– unikać sytuacji mających negatywny wpływ na jego zdrowie

 

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej dotyczącej wiedzy ekologicznej

 

Zadania do realizacji:

 1. Zapoznawanie dzieci i rodziców z Konwencją Praw Dziecka.
 2. Wprowadzenie kodeksów ekologicznych dostosowanych do potrzeb i  możliwości  dzieci.
 3. Wspieranie wszechstronnej edukacji ekologicznej dzieci poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących.
 4. Diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności ekologicznych dzieci poprzez obserwacje
 5. Realizacja programu własnego „Przedszkolak – mały ekolog”.
 6. Uwzględnienie w procesie wychowawczym wartości i postaw proekologicznych.
 7. Wykorzystanie naturalnych sytuacji do obserwacji zjawisk ekologicznych.
 8. Stwarzanie warunków do prezentacji swojej wiedzy ekologicznej na forum grupy przedszkola oraz w środowisku lokalnym ( organizacja: konkursów ekologicznych, plastycznych, recytatorskich, przeglądów piosenek, warsztatów itp.).
 9. Zwiększenie ilości wycieczek plenerowych i krajoznawczo-turystycznych umożliwiających dzieciom nabywanie i rozwijanie zainteresowań  ekologicznych.
 10. Nawiązywanie współpracy z instytucjami oraz zakładami realizującymi zadania proekologiczne.

Zadania do realizacji:

 1. Opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem profilu ekologicznego.
 2. Właściwy dobór treści programowych i dostosowanie ich do możliwości psychofizycznych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.
 1. Opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji podstawy programowej w każdej grupie
 2. Opracowanie programów do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
 3. Prowadzenie pracy indywidualnej w poszczególnych grupach z wykorzystaniem różnorodnych metod.
 4. Dobór treści ekologicznych do realizacji na dany rok szkolny z programu własnego oraz jego ewaluacja.
 5. Ewaluacja programu własnego po realizacji trzyletniego cyklu kształcenia.

 

           Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Zadania do realizacji:

 1. Wypracowanie efektywnych sposobów włączania rodziców w organizowanie różnorodnych akcji i uroczystości środowiskowych:
 • Sprzątanie Świata
 • Powitanie Wiosny,
 • Dzień Ziemi – Marsz Zielonych,

Dzień Wody- Dzień Niebieski w przedszkolu

 • Konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej,
 • Piknik na łonie natury „Mama Tata i Ja”,

-Symboliczne sadzenie drzewek w ogrodzie z okazji Dnia Drzewa

– Akcje charytatywne:„ Góra Grosza”, „Nakręć się”- zbiórka nakrętek, zbiórka

karmy dla  zwierząt, baterii oraz makulatury

 • Edukacyjne programy ogólnopolskie: „Czyste powietrze wokół nas”

– Warsztaty proekologiczne-  „  Ze starego coś nowego” oraz kulinarne „ Gotuję z

mamą i  tatą”

 1. Organizowanie wyjazdów, warsztatów, zajęć o charakterze proekologicznym
 • Wyjazdy na pikniki w Polichnie- poznanie ekosystemów: łąki,pola, lasu
 • Pikniki w gospodarstwach agroturystycznych rodziców przedszkolaków
 • Spotkania z ekologami na ścieżce dydaktycznej w ODR Minikowo
 • Wyjazdy do ZOO w Myślęcinku
 • Warsztaty z żywymi zwierzętami w przedszkolu
 • Warsztaty pszczelarskie: „Żywe pszczoły” oraz „ Żywe Mrówki”
 • Zajęcia dydaktyczne o charakterze badawczym i doświadczalnym
 • Przedstawienia o tematyce ekologicznej dla dzieci z naszego przedszkola i ich członków rodzin, dla pierwszoklasistów z zaprzyjaźnionej szkoły oraz mieszkańców DPS
 • Organizowanie i udział w konkursach o tematyce ekologicznej
 1. Promowanie w mediach działalności ekologicznej prowadzonej przez przedszkole

4.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku celem

wzbogacenia oferty edukacyjnej z zakresu ekologii (wycieczki, ODR Minikowo,

Stacja Uzdatniania Wody, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji-

Dział Gospodarki Odpadami).

 1. Przygotowanie dla rodziców oferty zdrowego żywienia dla naszych wychowanków
 2. Uatrakcyjnienie śniadań poprzez możliwość wyboru spośród kilku produktów tzw. „szwedzki stół”.
 1. Wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola w materiały, plansze, filmy do zajęć przyrodniczych i  ekologicznych.
 1. Realizacja programu „ Przedszkolak-mały ekolog” zgodnie z ujętym w nim harmonogramie.

Misja i wizja przedszkola na kolejne trzy lata ma na celu przybliżenie dziecku świat przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, kształtowanie postawy proekologicznej, uświadomienie konieczności dbania o zwierzęta i rośliny oraz oszczędność wody, która jest niezbędna do życia . Nasi wychowankowie mają być świadomi tego, że nie są ostatnim pokoleniem na naszej planecie i tylko edukacja proekologiczna jest w stanie dokonać zmiany w ich umysłach i sercach.  Zaszczepiona w przedszkolu świadomość proekologiczna jest szansą dla naszej planety i przyszłych pokoleń.