O przedszkolu

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz., 458)

 

O NASZEJ PLACÓWCE:

Jest to najstarsze przedszkole funkcjonujące w Nakle. Zlokalizowane jest w centrum miasta w pięknej zabytkowej willi.

Jesteśmy placówką dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach wynikających z potrzeb środowiskowych, dopuszcza się przyjęcie dziecka od 2,5 lat. W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały dzieci: 6-latki, 5-latki, 4-latki i 3-latki. Przedszkole stanowi odrębny budynek. Jest to piękna zabytkowa willa otoczonya zielenią.

Dzieci 5 i 6-letnie spełniają w naszym przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Placówka wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Wszystkie sale przedszkolne posiadają bogate zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, kącik do zabaw badawczych itp. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne , kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji . Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń , do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Przedszkole ma również obszerny plac zabaw z elementami ekologicznymi oraz okazałym platanem – pomnikiem przyrody, który to w upalne dni stanowi doskonałe zacienienie dla dzieci. Plac zabaw wyposażony jest w nowoczesny sprzęt sportowy i rekreacyjny dzięki czemu zaspakajane są potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu a kolorowe i bezpieczne urządzenia sportowo-rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki temu stwarzamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, dobre warunki do nauki, rozwijania uzdolnień dbając jednocześnie o ich dobre samopoczucie.

Przedszkole posiada własną bogato wyposażoną kuchnię, w której przygotowujemy zdrowe, urozmaicone i pyszne posiłki dla dzieci oraz osobną jadalnię, w której je konsumują.

W naszym przedszkolu dzieci się nie nudzą, gdyż przedszkole zapewnia bogatą ofertę różnorodnych imprez, które wprowadzają je w świat zabawy, radości, humoru i wzruszeń. Wprowadzamy również wiele pomysłów innowacyjnych, które są charakterystyczne dla naszego przedszkola. Wiele z nich stało się już tradycją przedszkola. Gwarantujemy naszym wychowankom oraz ich rodzicom miłą, przyjazną atmosferę i pełne rozumienie ich potrzeb, co w konsekwencji rzutuje na dobrą współpracę oraz otwartość w wzajemnych kontaktach.

Każde dziecko czuje się ważne, potrzebne i ma coś do powiedzenia. Wychodząc naprzeciw rodzicom i nowo zapisanym dzieciom organizujemy bezpłatne zajęcia adaptacyjne w miesiącu sierpniu oraz zebrania dla rodziców nowo przyjętych dzieci, połączone z prezentacjami oraz prelekcjami w celu ułatwienia ich dzieciom adaptacji w nowym otoczeniu.
Oferty zajęć dodatkowych są w każdym roku szkolnym przedstawiane rodzicom podczas zebrań ogólnych. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii na temat efektywności tych zajęć.

W  naszym przedszkolu oferujemy dzieciom następujące zajęcia dodatkowe:

 • gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
 • język angielski
 • logopedia – zajęcia indywidualne
 • religia
 • rytmika
 • zumba

Zajęcia te, poza językiem angielskim i zumbą prowadzone są przez nauczycielki naszego przedszkola, które posiadają dodatkowe kwalifikacje uprawniające je do prowadzenia powyższych zajęć.

Dzięki skutecznej pracy całego zespołu oraz promocji nasze przedszkole, jak wynika z opinii Rodziców ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę pracy przedszkola.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu posiadają wysokie kwalifikacje kierunkowe oraz dodatkowe, dzięki którym mogą prowadzić zajęcia dodatkowe. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu, którą tworzy dyrektor, życzliwi nauczyciele oraz personel administracyjno – obsługowy, którzy umiejętnie i z wielką troskliwością otaczają opieką wszystkie dzieci wpływa na komfort psychiczny naszych wychowanków.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, posiadają wysokie kwalifikacje permanentnie doskonaląc swoje umiejętności.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a podejmowane działania są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

Pochodzenie społeczne uczęszczających do naszej placówki dzieci jest zróżnicowane.

MISJA:

W przedszkolu wspieramy rozwój dziecka, rozpoznajemy i zaspakajamy jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Nasze przedszkole jest placówką w której wychowujemy dzieci do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Wspieramy dziecko w wyrażaniu swoich oczekiwań i pragnień tak, aby inni je rozumieli. Każde dziecko jest dla nas ważne, zapewniamy mu pełną akceptację i bezpieczeństwo.

Tworzymy warunki edukacyjne, w których dziecko potrafi obdarzyć uwagą drugą osobę, aby wiedzieć co ona mówi i zrozumieć proste polecenia, chce pomagać innym na miarę swoich możliwości a także potrafi współpracować z rówieśnikami w taki sposób, że może brać udział w zabawach gdyż umie spokojnie czekać na to, czego nie może otrzymać natychmiast i rozumie, że inni ( dorośli, rówieśnicy) mają ograniczone możliwości spełniania pragnień.

W naszym przedszkolu wspieramy także dzieci w rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów poprzez zachęcanie i wdrażanie do poznawania świata, aby potrafiły zrozumieć to, co się wokół nich dzieje i w czym uczestniczą.

WIZJA:

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ,WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ

Przedszkole Niepubliczne „Donald” w Nakle nad Notecią pracuje zgodnie z aktualnymi tendencjami pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz zaleceniami podstawy programowej. Jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

Podstawowym założeniem naszej pracy jest oparcie kształcenia na aktywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz na jego naturalnej ciekawości i twórczości.

Za rzecz szczególnie ważną uznajemy stwarzanie jak najwięcej różnorodnych i ciekawych sytuacji dydaktycznych, które służą rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu każdego dziecka na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Tak rozumiana edukacja obejmuje zarówno stronę poznawczo – instrumentalną, związaną z poznawaniem rzeczywistości i wpływaniem na nią, jak i emocjonalno – motywacyjną, polegającą na kształceniu stosunku dziecka do świata i ludzi, jego motywów, uczuć, przekonań i postaw, wartości i celu życia oraz cech charakteru, wzbogacaniu jego świadomości i przeżyć.

W naszym Przedszkolu niezwykle istotne jest stworzenie podwalin pracy z dziećmi w oparciu o założenia, wytyczne i najnowsze osiągnięcia psychologii rozwojowej.

Równie ważne, co osiągnięcie najwyższej jakości nauczania jest stworzenie podwalin projektu wspierającego procesy rozwojowe i stymulującego możliwie najpełniejszy rozwój dziecięcej osobowości. Dlatego merytoryczne stało się opracowanie koncepcji kształtującej indywidualność, wspierającej asertywność, dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspierającej rozwój poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.

Naszą ambicją  jest stworzenie  środowiska, w którym nauka i zabawa przebiegać będzie niezwykle ciekawie, łagodnie i jednocześnie bardzo efektywnie a wszyscy uczestnicy poczują się bardzo dobrze zarówno w formach pracy jak i w otoczeniu. W naszym Przedszkolu chcemy także jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka i rozwijać jego talenty.

Mamy nadzieję dzięki naszym technikom i stylom nauczania stworzyć u naszych podopiecznych szereg podświadomych powiązań emocjonalnych kojarzonych z zabawą, takich jak:

 • radość uczestnictwa,
 • poczucie skuteczności własnych działań,
 • samozadowolenie i dumę z własnych osiągnięć,
 • uczucie spełnienia po wykonaniu szczególnie tych trudnych działań i motywację do wytrwałości w procesie.

Przyjęte przez nas działania koncentrują się na:

 • Wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka
 • Zapewnianiu atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i radości
 • Badaniach indywidualnych
 • Wspieraniu działań wychowawczych rodziny
 • Umożliwianiu dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

–  Motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego
–  Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
– Umiejętność przyswajania nowych pojęć , logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
– Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
– Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda,   podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
– Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
-Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
– Samodzielność
– Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

– Zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób
– Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
–  Podstawową wiedzę o świecie

Umie:

–  Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
–   Posługiwać się zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

– Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
– Zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną
–  Zasady kultury współżycia, postępowania,
– Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
– Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

Nie obawia się:

– Występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole

– Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami

– Wykazać inicjatywy w działaniu

– Wyrażania swoich uczuć

Dziecko ma prawo do:

–  Życia i rozwoju

– Swobodnej myśli, sumienia i wyznania

– Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła

– Spokoju i samotności, gdy tego chce

– Snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone

– Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju

– Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą

– Wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi

– Wspólnoty w grupie

– Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy

– Pomocy ze strony dorosłych i kontakt ów z nimi na zasadzie równouprawnienia

– Nauki, informacji , badania i eksperymentowania

– Nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw

– Oświadczania konsekwencji swojego zachowania

– Zdrowego żywienia

 

PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU:

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizowane są następujące programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola:    

 1. „Rozwój -wychowanie-edukacja” – Anna Salmach-Tkacz, Karina Mucha
 2. „Od zabawy do nauki” – Dorota Kucharska, Anna Pawłowska- Niedbała

oraz programy własne i zajęć dodatkowych:

3. „Zgoda – ja wygrywam, ty wygrywasz”

4. „O zdrowie dbamy i sporty uprawiamy”

5. „Pięknie czytamy, bo litery znamy – nauka czytania i pisania bez stresowania”

6. Program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippego”

7.Wesołe zabawy z muzyką i tańcem” – program rytmiki

8. „Przedszkolak- mały ekolog”

9. „W magicznym świecie książek”

10. Program nauki języka angielskiego.

Programy zajęć dodatkowych:

 • „Wesołe zabawy z muzyką i tańcem” – program rytmiki
 • Program profilaktyki logopedycznej „Mówię ładnie i wyraźnie”
 • Program profilaktyczny zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Zumba- program aktywności ruchowej (połączenie tańca z aerobikiem)

Ponadto cyklicznie odbywają się koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych artystów  z teatrów.

Rodzicom  proponujemy konsultacje z pedagogiem oraz psychologiem.

Realizujemy cykle spotkań z nowymi  rodzicami i dziećmi w celu minimalizowania stresu.

Organizujemy spotkania adaptacyjne i integracyjne. Realizujemy wdrożony system wspierania rozwoju dziecka, system działań wychowawczych oraz system działań z dzieckiem zdolnym.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W Przedszkolu Niepublicznym „DONALD” nauczycielki monitorują i analizują stopnie osiągania umiejętności przez dzieci we wszystkich grupach wiekowych.

Nasza praca dydaktyczno- wychowawcza opiera się na tradycyjnych i nowatorskich metodach pracy. Stosowane metody i formy pracy są innowacyjne, nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne

Metoda samodzielnych doświadczeń

Metoda kierowania własną działalnością dziecka

Metoda zadań stawianych dziecku

Metoda ćwiczeń utrwalających

 1. Metody oglądowe

Obserwacja i pokaz

Osobisty przykład nauczyciela

Obcowanie ze sztuką

 1. Metody słowne

Rozmowy,

Opowiadania,

Zagadki,

Objaśnienia i instrukcje,

Sposoby społecznego porozumiewania się,

Metody żywego słowa,

Literatura dziecięca.

Ponadto codzienna praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborn
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów
 • Pedagogikę Zabawy KLANZA
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metody aktywizujące
 • Techniki twórczego myślenia
 • Pedagogikę C. Freneta
 • Kinezjologię Edukacyjną Dennisona

Kadra pedagogiczna:

Kadra Przedszkola Niepublicznego „Donald”  to wieloletni  pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Tworzą zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń wykorzystując nowatorskie metody pracy. Potrafią skutecznie dostosować zajęcia do zindywidualizowanych potrzeb zarówno dzieci, jak ich rodziców.

Zespół nauczycielski posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Nauczycielki w codziennej pracy edukacyjnej realizują program, którego treści dotyczą całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka.

Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają w ukształtowaniu szczęśliwego, aktywnego i asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych. Kształcą odporność dziecka na stres i napotykane trudności, rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia.

Ideą przewodnią pracy nauczycieli jest poszanowanie godności dziecka, umiejętności współdziałania z dzieckiem, motywacji i zaspokajania jego potrzeb. Mając na uwadze jak najlepsze kwalifikacje i zdobywanie nowych umiejętności, kadra pedagogiczna uczestniczy w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach, które prócz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej dostarczają również sporo nowych pomysłów do pracy i zabawy z dziećmi.

Nauczycielki w codziennej pracy nie zapominają o:

– dbałość o ciepłą, serdeczną atmosferę w kontaktach z dziećmi i dorosłymi

– tworzenie bezpiecznego otoczenia poprzez doskonalenie wystroju pomieszczeń, w których przebywa grupa, zabawy i gry na powietrzu

– proponowanie każdemu dziecku ciekawych form aktywności ruchowej i zachęcanie do zabaw sprawnościowych, gimnastyka z wykorzystaniem muzyki jako środka integrującego, swobodnych zabaw na powietrzu, spacery, wycieczki

– tworzenie i wykorzystywanie okazji edukacyjnych umożliwiających dziecku poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo, zabawy uświadamiające konieczność znajomości bezpiecznego poruszania się po sali, przedszkolu, ulicy

-poznawanie możliwości i zainteresowań dziecka poprzez systematyczną obserwację jego rozwoju, kontakt z rodzicami

– nawiązanie emocjonalnego kontaktu z dzieckiem

Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów.

Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego. Ponadto proponujemy dzieciom  m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórcze myślenie.

Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Tradycje przedszkola:

Do harmonogramu uroczystości i zadań  na stałe wpisały się takie spotkania, jak:

 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Walentynki
 • Powitanie Wiosny
 • Organizowanie konkursów plastycznych oraz przeglądów teatrzyków oraz kolęd i pastorałek
 • Wielkanocne Śniadanie
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • Festyny Rodzinne
 • Wycieczki
 • Teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Spotkania integracyjne
 • Pożegnanie starszaków
 • Urodziny Dzieci
 • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach na rzecz środowiska

Każda uroczystość jest starannie przygotowywana zarówno przez nauczycieli, jak i przez dzieci. Towarzyszą temu przedstawienia i inscenizacje, wspólne zabawy, pląsy oraz efektowny poczęstunek. Dzieci są zwykle obdarowywane niespodziankami, a przede wszystkim stają się bogatsze o nowe wrażenia i doświadczenia.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

Przedszkole umożliwia dziecku bieżący kontakt z rodzimą kulturą. Wychowankowie cyklicznie oglądają różne formy spektakli teatralnych, słuchają koncertów muzycznych (poznają instrumenty i technikę gry na nich, różne rodzaje muzyki, itp.). Mogą same bawić się w teatr tworząc inscenizacje do znanych tekstów literackich i piosenek, samodzielnie układać scenariusze, opowiadania, bajki. Przedszkole przybliża dzieciom utwory literackie i muzyczne. Dzieci biorą udział w wycieczkach, poznają lokalne zabytki i kulturę (muzea, architekturę dawną i współczesną). Wraz z rodzicami i nauczycielami, wychowankowie przygotowują uroczystości: Wigilię, Bal karnawałowy, Dzień Babci, Dzień Matki, Pożegnanie przedszkola, itp.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM:

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy.

W tym celu realizuje następujące zadania:

 • systematycznie wywieszane są na tablicach grupowych dla rodziców realizowane zadania w przedszkolu oraz planowane osiągnięcia dzieci
 • przedstawia się   koncepcję pracy przedszkola, planowane kierunki pracy na zebraniach grupowych
 • przeprowadza się zebrania grupowe, na których rodzice zapoznawani są z Podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • prowadzi się konsultacje indywidualne, podczas których przedstawiane są wyniki diagnoz pedagogicznych
 • przeprowadza się zajęcia otwarte, drzwi otwarte, imprezy okolicznościowe
 • systematycznie opracowuje się gazetki informacyjne dla rodziców
 • aktualizuje się stronę internetową przedszkola
 • umożliwia się rodzicom udział w otwartych zajęciach pokazowych  z zajęć dodatkowych
 • organizuje się ekspozycję prac dzieci
 • wywiesza się w szatni oraz zamieszcza na stronie internetowej ciekawe artykuły dla rodziców
 • włącza się rodziców  do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności poprzez prowadzenie rozmów i konsultacji indywidualnych   dotyczących sposobów kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności
 • przedstawia się preferowane w przedszkolu metody pracy z dziećmi oraz systemy motywacyjne
 • informuje się rodziców o ważnych dla przedszkola wydarzeniach

Rodzice mają swój udział w przygotowaniu dzieci do uroczystości przedszkolnych przeglądów i turniejów.

Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy podczas zebrań, doraźnych rozmów, ankiet. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Przedszkole zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczycielki prowadzą otwarte zajęcia, rodzice mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielkami, wspierani są w wychowywaniu dzieci, nauczycielki troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych i wspieraniu edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne przedsięwzięcia na rzecz środowiska biorąc pod uwagę jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci z domów dziecka, chorych dzieci, osób kalekich itp. Biorą również udział w akcjach, które są przejawem troski o środowisko naturalne. Do stałych akcji należą „Sprzątanie świata” , zbiórka nakrętek, baterii, „Góra grosza”

Promocja placówki:

Działania promocyjne obejmują:

– Prezentowanie życzliwej postawy wobec dzieci i ich rodziców placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

– Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

– Prowadzenie kroniki przedszkola,

– Prowadzenie strony internetowej placówki,

– Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

– Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, dyplomy, książeczki, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.)

-Realizowanie akcji charytatywnych (np. zebranie maskotek, książek dla dzieci ze szpitala dziecięcego, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska)

– Organizacja konkursów plastycznych, przeglądów teatrzyków, jasełek oraz kolęd i pastorałek dla dzieci przedszkolnych z terenu Nakła,

– Prezentacja osiągnięć i talentów dzieci  w innych placówkach, podczas konkursów, festynów i uroczystości

Przedszkole aktywnie współpracuje z:

 • ze specjalistami wg potrzeb
 • Szkołą Podstawową nr 2 (udział w lekcjach, Jasełka, powitanie wiosny, zapraszanie uczniów klasy I do przedszkola na uroczystości)
 • Domem Pomocy Społecznej
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną( konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, terapie)
 • Współpraca z różnymi instytucjami użyteczności publicznej

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM:

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne.Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Zasady pedagogiczne :

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

a) Zasada indywidualizacjiprzykładamy dużą uwagę do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

b) Zasada samodzielności udostępniamy wszystkie materiały dydaktyczne, znajdujące się w sali. Mają one stałe miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał samodzielnie rozwiązuje zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania.

c) Zasada wolności swobody działania dziecko ma możliwość wyboru rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Respektujemy prawo dziecka do wyboru zdań, ról i działań   kształtując u dziecka poczucie odpowiedzialności za siebie.

PRIORYTETY:

 • rozwijanie u każdego dziecka indywidualności, wspieranie asertywności, dającej wiarę we własne możliwości i siłę do rozwijania własnych skrzydeł, wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości ale także wszystkich umiejętności związanych z przynależnością do grupy.
 • wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,
 • wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 • wypracowanie własnych tradycji.

KIERUNKI   DZIAŁANIA:

     Kształcenie zachowań przyjaznych dziecku.

     Promowanie dbania o zdrowie i zachowań przyjaznych przyrodzie, budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijanie kompetencji społecznych, a także uczenie odróżniania dobra od zła.

Wspomaganie  wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzenie bezpiecznych warunków do wspólnej zabawy i nauki.

     Udoskonalenie w placówce systemu kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Zapobieganie agresji oraz  planowe kształtowanie norm  moralnych, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych.

     Włączenie do działań edukacyjnych placówki nowatorstwa pedagogicznego w tym metod aktywizujących i terapeutycznych.

     Wzmocnienie odrębności placówki poprzez stworzenie i kultywowanie własnych tradycji oraz dynamiczne zmiany jakościowe.

     Wzmocnienie współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze. Umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki (imprezy okolicznościowe, uroczystości, zajęcia otwarte i integracyjne).

     Przygotowywanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,

     rozbudzanie wiary we własną skuteczność, pomoc w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu

swoich uczuć.

      Kreowanie postaw aktywnych i twórczych, wspieranie działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności.